יעילות אנרגטית

עפ' דרישות משרד התשתיות

נצילות משאבות

מייעל ביצועים וחוסך כסף וחשמל.

ייעול ביצועי משאבות

התקשרו: 077-5300087

סקר נצילות משאבות

סקר נצילות אנרגטית למתקני שאיבה

סקר נצילות אנרגטית כולל:
  • בדיקת נצילות מתקן השאיבה לעומת הנצילות המקורית,
  • בדיקת עמידה בקן 30 חלק 2 העוסק בנצילות המינימלית המותרת למתקני שאיבה,
  • בדיקת הנצילות המרבית של המשאבה.
 
באופן פרטני, בדיקת היעילות האנרגטית למתקני שאיבה כוללת:
  • מדידת ההספק החשמלי הנצרך על ידי המשאבה
  • מדידת עומד יניקה וסניקת המשאבה
  • מדידת ספיקת המשאבה
  • מדידת סל"ד המשאבה

כיצד מבצעים את בדיקת נצילות המשאבה?

בדיקת נצילות משאבה מבוצעת ע"פ תקן בדיקת נצילות משאבות. תקן ישראלי ת"י 30 חלק 2 – "משאבות צנטריפוגליות: משאבות טורבינה אנכיות – משאבות ציריות ומשאבות טבולות – בדיקות באתר
אשר הינו למעשה תקן  ANSI/AWWA E101-1998
Centrifugal pumps: Vertical turbine pumps-Line shaft and submersible types-Field tests.

עפ' התקן, הנצילות המינימלית של מתקן שאיבה צריכה להיות שווה לערכים הבאים:

65% ומעלה עבור במיתקן שאיבה עילי ובבוסטר .
55% ומעלה עבור במיתקן שיאבה מבארות.

פעילויות לאחר בדיקת נצילות מתקני שאיבה.

באם ערכי הנצילות נמוכים מהקבוע בתקנות ינקוט בעל המיתקן אמצעים לשיפור הנצילות במיתקן זה וידווח על אמצעים אלה לממונה;

הממונה יהיה רשאי לדרוש, לא יאוחר מ-6 חודשים מתאריך הבדיקה האחרונה, כי תיערך בדיקה חוזרת במיתקן האמור.
לא יפעיל אדם מיתקן שאיבה, לאחר שנערכה בו בדיקה חוזרת, אלא אם כן נצילותו היא כמפורט בתקנה 2.

מה עושים עם נתונים נצילות המשאבה שחושבו?

את תוצאות נתוני נצילות המשאבה יש להעביר לממונה במשרד התשתיות
תוצאות הסקר ימולאו בטופס להלן>>.

התמונה שמתקבלת לאחר בצוע הסקר מאפשרת לבעל המתקן לדעת מה הוא ההפסד מהפעלת משאבה בנצילות נמוכה, הערכת המצב הטכני של יחידת השאיבה וכדו'.